Soutěž

Ahoj lidi!

V souvislosti se zařazením vyladěných ořechových másel od LifeLike do našeho sortimentu vyhlašujeme soutěž o 3 ořechová másla s dopravou k Vám domů ZDARMA! Ořechová másla, nebo krémy chcete-li od LifeLike jsou spojením kvalitních surovin a poctivé práce. Jsou vyrobené v České republice a obsahují jen 100% kvalitní suroviny, takže žádný palmový olej ani konzervanty zde nehledejte.

O CO SE SOUTĚŽÍ

Ořechová másla sada

Sada tří 100% ořechových másel

(100% Kešu máslo jemné, 100% Mandlové máslo jemné, 100% Lískooříškové máslo)

KDE SE SOUTĚŽÍ

Soutěží se na Facebooku (1 výherce) a Instagramu (1 výherce).

Podmínky účasti v soutěži - Facebook

 1. Dej lajk příspěvku označeného na obrázku slovem "SOUTĚŽ"
 2. Napiš do komentáře v jakém městě sídlí Vital Country a v jakém roce jsme dokončili rekonstrukci naší provozovny (najdete na našich stránkách)
 3. Staň se fanouškem facebookové stránky Vital Country zde

 

Podmínky účasti v soutěži - Instagram

 1. Označ soutěžní příspěvek srdíčkem
 2. Napiš do komentáře v jakém městě sídlí Vital Country a v jakém roce jsme dokončili rekonstrukci naší provozovny (najdete na našich stránkách)
 3. Do komentáře označ 3 kámoše
 4. Sleduj stránku https://www.instagram.com/vitalcountry/

 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Vital Country s.r.o.

IČO: 05175615

Karla Steinera 930/15

318 00 Plzeň

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu vyhlášeném Pořadatelem. Doba trvání soutěže bude vždy součástí soutěžního příspěvku na sociální síti Facebook nebo Instagram.

VÝHERCE

Výherce bude vylosován do 24 hodin od ukončení soutěže. Pokud bude vylosován soutěžící, který nesplnil některou z podmínek soutěže, losuje se znovu a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.

VÝHRY

Výhry v Soutěži stanovuje Pořadatel a budou Pořadatelem oznámeny vždy při vyhlášení Soutěže.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení jakékoliv z variant soutěže zveřejněn Pořadatelem na webové stránce Vital Country umístěné na Facebooku popřípadě Instagramu maximálně v rozsahu: název facebookového, instagramového profilu Soutěžícího a příp. jeho jméno nebo příjmení. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy zaslané Pořadatelem na Soutěžícím poskytnutou e-mailovou adresu. V soukromé zprávě Pořadatele Soutěžícímu o příslušné výhře zašle Pořadatel výherci zároveň přesné informace týkající se doručení výhry. Výhra Soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Pořadatele nebude možno konkrétnímu výherci předat ve výše uvedené lhůtě, propadá bez dalšího ve prospěch Pořadatele a Pořadatel může s touto výhrou naložit dle vlastního uvážení. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

PRAVIDLA

Pravidla jsou zveřejněna na webové stránce Vital Country s.r.o. na adrese http://www.vitalcountry.cz/soutez . Jestliže je v rámci propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, příp. podmínky Soutěže, nejedná se o úplné znění Pravidel, nýbrž pouze o jejich výňatek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na webových stránkách uvedených v tomto článku.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky, která je v den přihlášení do Soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící musí mít na Facebooku minimálně dvacet (20) přátel. V případě Instagramu, alespoň (10) sledujících. Ze Soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Facebooku. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele, který posouzení provádí na základě jemu dostupných informací. Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a to zejména pravidla uvedená na adrese www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu Pořadatele.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu Soutěže bez dalšího vyloučit. Proti vyloučení ze Soutěže Pořadatelem z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto článku nebo jiného oprávněného důvodu se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v Soutěži.

JAK SOUTĚŽ FUNGUJE

V rámci Pořadatelem stanoveného časového období jsou na předmětné zdi Facebooku nebo Instagramu Pořadatelem zveřejňovány soutěžní otázky v podobě soutěžního příspěvku (obrázku) (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Soutěžní příspěvek je označen nápisem “Soutěž”. Své odpovědi Soutěžící zapisují do komentářů pod příslušný Soutěžní příspěvek. Další povinností soutěžícího je označit příspěvek "Soutěž" (to se mi líbí - Facebook) nebo srdíčkem (Instagram). Dále je soutěžící povinen označit v případě Facebooku stánku https://www.facebook.com/VitalCountry (to se mi líbí a stát se sledujícím) nebo v případě Instagramu sledovat stránku https://www.instagram.com/vitalcountry/. Soutěžícím se může stát každý, kdo akceptuje Pravidla, splní podmínky Soutěže a svou odpověď napíše pod svým profilem pod Soutěžní příspěvek v Časovém limitu Soutěže. Účastí v Soutěži Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, zavazuje se je dodržovat a potvrzuje, že souhlasí s tím, aby Pořadatel užil informace, které má Soutěžící uvedené ve svém facebookovém nebo instagramovém profilu, především pak jméno, příjmení a e-mail, na který ho v případě výhry v Soutěži může Pořadatel kontaktovat. Každý Soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu, tj. že daný profil náleží Soutěžícímu a nebyl vytvořen zejména pro účast v soutěžích. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do Soutěže facebookové profily, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

ODPOVĚDNOST

Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry nebo za jakékoliv případné škody vzniklé vítězi Soutěže nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel není žádným způsobem povinen být nápomocen vítězi při případném řešení reklamace výhry, která byla pořízena u třetí osoby.

OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém nebo Instagramovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to vyplněním příslušného formuláře na Facebookových stránkách Pořadatele a jeho odesláním na následující e-mailovou adresu Pořadatele info@vitalcountry.cz nebo zasláním příslušného formuláře v písemné podobě na následující adresu Pořadatele: Vital Country s.r.o., Karla Steinera 930/15, 318 00 Plzeň. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho prokazatelného doručení Pořadateli. Pokud je však souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se po Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejména zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Soutěžící má práva zejména dle §11, §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména:

 1. na ochranu Osobních údajů;
 2. přístup k Osobním údajům;
 3. požadovat opravu Osobních údajů;
 4. kdykoliv bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých Osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být písemné;
 5. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem);
 6. v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
 7. požadovat informace ohledně zpracování Osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů; a požadovat likvidaci Osobních údajů.

 

V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových popř. Instagramových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu dvou (2) let od ukončení Soutěže.

Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tato Pravidla, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a násl. zákona č. 89/ předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/vitalcountry/.

Pořadatel má právo ve sporných případech v rámci Soutěže rozhodovat s konečnou platností a výlučně dle vlastního uvážení. Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, a to zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné škody nebo jiné újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se Soutěžící účastí v Soutěži dopustí. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu dvou (2) let od skončení Soutěže uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení Soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Soutěžící bere svou účastí v Soutěži na vědomí, že odesláním odpovědi na Soutěžní příspěvek poskytuje informace Pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace mohou být Pořadatelem použity pouze v souladu s těmito Pravidly.

PROHLÁŠENÍ

„Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.“

 

V Plzni dne 27.10.2019


 

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Jaké cookie používáme najdete ZDE