Reklamační řád

Možnost vrácení zboží bez udání důvodů  |  Jak postupovat při reklamaci |


Možnost vrácení zboží bez udání důvodů

Formulář pro odstoupení ZDE

Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na adresu prodávajícího: Vital Country s.r.o., Plzeňská 375, 332 09 Štěnovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vitalcountry.cz Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Plné znění obchodních podmínek naleznete zde


 Jak postupovat při reklamaci?

Reklamační formulář ZDE

  • Před zahájením jakýchkoliv úkonů spojených s reklamací zboží nebo služeb nás nejprve o vzniklém problému informujte na emailu info@vitalcountry.cz Zde nám popište vadu, zanechte na sebe kontaktní telefon a pokud to povaha vady umožňuje, přiložte několik obrázků, na kterých je problém zachycen - velmi to urychlí vyřízení reklamace. Také se s námi můžete spojit telefonicky +420 604 387 475. Na vzniklou situaci nalezneme v co nejkratší době řešení, které povede k oboustranné spokojenosti.

Do zásilky přiložte:

  1. doklad o nákupu zboží (faktura, prodejka)
  2. reklamační formulář

 

  • Reklamované zboží je vždy nutné odeslat zpět takovým způsobem, aby bylo možné dohledat pohyb zásilky (nutné tzv. číslo pro sledování zásilky). V žádném případě neposílejte zásilku na dobírku, neboť by nebyla přijata.
  • Zákazník odpovídá za řádné zabalení zpětně odesílané zásilky a obsahu tak, aby nemohlo dojít k jeho dalšímu poškození nebo vadám. V případě, že dojde k jinému poškození obsahu zásilky, než pro který byl obsah zásilky reklamován je zákazník povinen uhradit prodejci vyčíslenou škodu, která je vypočítána prodejcem jako poměrná část k ceně zboží. 

Reklamace zasílejte vždy na adresu:

Vital Country s.r.o.
Plzeňská 375
332 09 Štěnovice